Category "Technology"

Technology

Ransomware โจมตีโรงงานผลิตก๊าซสหรัฐฯ ต้องปิดท่อส่งก๊าซ

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (DHS) เปิดเผยว่าโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติของสหรัฐอเมริกาโดน Ransomware โจมตีต้องปิดท่อส่งก๊าซสองวัน ...

เทรนด์ Blockchain ปี 2020 โดย IBM

ไอบีเอ็มเข้าใจถึงความต้องการและทิศทางการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และได้คาดการณ์ทิศทางของเทคโนโลยีบล็อกเชนในปี 2020 ไว้ดังนี้ ...