Category "Tech Industry"

3 Disruption สำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นในปี 2020

ปีใหม่นี้จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี และการส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้ประกอบการ   และนี่คือการคาดการณ์สามประการสำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020...

“ปัญญาประดิษฐ์” จ่อแย่งงาน “มนุษย์ออฟฟิส” ในอนาคต

เอนิมา อนันกุมาร์ หัวหน้าฝ่าย Machine Learning ของ Nvidia กล่าวว่า พนักงานทุกคนควรประเมินอนาคตของบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในงานที่ทำ ด้วย 3 คำถามสำคัญ...