Category "digital transformation"

3 Disruption สำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่จะเกิดขึ้นในปี 2020

ปีใหม่นี้จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี และการส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้ประกอบการ   และนี่คือการคาดการณ์สามประการสำหรับแนวโน้มเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020...