AQ ทักษะสำคัญในยุคแข่งขันกับเทคโนโลยี AI

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและเราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา นอกจาก IQ กับ EQ แล้ว ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าวิธีดีที่สุดที่จะรับมือกับ AI คือการพัฒนาด้าน AQ
ซึ่งมาจากคำเต็มว่า Adaptability Quotient หรือความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวนั่นเอง

คุณนาตาลี แฟรดโต้ ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทการเงิน Goldman Sachs ที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้
เป็นพิเศษ
อธิบายว่า ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องความสามารถในการ
ดูดซับหรือเรียนรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ใหม่ๆ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปลดหรือโยนทิ้ง
องค์ความรู้เก่าซึ่งล้าสมัยแล้วออกไป
ความสามารถในการเลือกข้อมูลหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ สำคัญและ
ตรงประเด็น
และความสามารถในการเอาชนะปัญหาท้าทายและปรับตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

รูปภาพจาก  https://businesstoday.co/

รวมทั้งความกระตือรือร้นสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และความพร้อมที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ซึ่งย่อมรวมถึงความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และความกล้าที่จะตั้งคำถามได้ถูกต้องและถามคำถามที่สำคัญ ตลอดจนถึงความสามารถในการฟื้นตัวเมื่อทำพลาดหรือต้องล้มลงด้วย

ผู้เชี่ยวชาญบางคน เช่น คุณเดฟ คอปลิน CEO ของบริษัท Envisioners ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีในอังกฤษ เตือนว่า เนื่องจากในขณะนี้ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถทำเรื่องการจัดระบบระเบียบข้อมูล
และสิ่งที่เป็นแบบแผนแน่นอนได้ดีกว่ามนุษย์
ดังนั้นโอกาสที่มนุษย์จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจึงมีอยู่สูงมาก

รูปภาพจาก  http://www.cioworldmagazine.com/

ด้วยเหตุนี้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ การเลิกยึดติดกับสิ่งเก่า และความสามารถปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์รวมทั้งปัญหาความต้องการใหม่ๆ จึงนับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง
สำหรับความอยู่รอดของเราในโลกยุคนี้

 

IQ หรือความฉลาดทางปัญญา อาจจะช่วยให้เราจบการศึกษา ได้ทุน ได้งานดี ทำ ส่วน EQ ก็เป็น
ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้เราสำเร็จและมีความสุขได้ในสังคม
แต่ AQ หรือความสามารถ
ในการปรับตัว
 จะช่วยเป็นหลักประกันว่าเราจะอยู่รอดหรือไม่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง

 

Credit By  : VOA Thai

Comments are closed.