HOSTWAY GERMANY ได้เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีสีเขียว

กรุงเบอร์ลิน สหพันธรัฐเยอรมนี เป็นเมืองหลวงที่มีส่วนสำคัญในการตอบสนองนโยบายการปฏิรูปพลังงาน ทั้งในด้านการลดมลพิษ การประหยัดพลังงานภายในอาคาร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายไปใช้ในงานด้านระบบขนส่งมวลชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals- SDGs 2030 Agenda ขององค์การสหประชาชาติ (UN)

 

 

งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ในการบริการพลังงานกว่า 100 คูหา และได้จัดเวทีเสวนาเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี .. 2011 กระทั่งกลายเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมพลังงานด้าน start-up โดยปีที่ผ่านมากรุงเบอร์ลินและรัฐบรันเดนบูร์กได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นในฐานะเมืองหลักของนวัตกรรมด้านพลังงาน

รูปภาพจาก  https://aeitfthai.org/

สำหรับปีนี้ นอกจากเวทีสัมมนาจะหารือกันในเรื่องการใช้พลังงานและการปรับโครงสร้างอาคารแล้ว ผู้ร่วมเสวนายังได้ตื่นตัวกับการพัฒนานวัตกรรมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดการใช้ดิจิทัลกับพลังงาน การปรับเปลี่ยนระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสู่ระบบไฮบริด รวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแบตเตอรี่ และ E-Mobility ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนการดำรงชีวิตในสังคมมนุษย์ สู่การบูรณาการทุกภาคส่วนให้เป็นสังคมเศรษฐกิจสีเขียวทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการและนวัตกรรมจากวิสัยทัศน์พื้นฐานด้านนโยบายพลังงานของประเทศอีกด้วย

รูปภาพจาก  http://thaibizdenmark.com/

ความสำเร็จในกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในประเทศ ได้ตระหนักถึงการใส่ใจด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่งการกำหนดราคาของพลังงานแต่ละประเภทย่อมสามารถนำมาเป็นปัจจัยในการเพิ่มการแข่งขันทางการตลาดได้เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นเป้าหมายหลักของเวทีโลก

 

Credit By  : hostway

Comments are closed.